بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , 2009-11-16

عنوان : ( جایابی PSS در سیستمهای قدرت تحت استرس با استفاده از شاخصهای غیرخطی مبتنی بر روش سری‌های مودال )

نویسندگان: مجید قره باقی , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله استفاده از تحلیل غیرخطی مبتنی بر روش سری‌های مودال به منظور تعیین موثرترین واحدهای تولید برای به کارگیری پایدارساز سیستم قدرت ارائه شده است. روش سری‌های مودال برای محاسبه عاملهای مشارکت مرتبه دوم بین سیگنال ورودی پایدارساز و مودهای نوسانی الکترومکانیکی سیستم قدرت استفاده شده و اندازه نسبی این عاملها مبنای انتخاب واحدهای تولیدی برای نصب پایدارساز قرار گرفته است. مزیت روش ارانه شده نسبت به روشهای خطی متداول این است که تاثیر رفتار غیرخطی سیستم قدرت در محاسبات وارد می‌شود و باعث می‌گردد که در سیستمهای قدرت با استرس بالا، مکانهای موثرتری برای پایدارساز انتخاب شود. روش ارائه شده، در یک سیستم نمونه‌ دو ناحیه‌ای با چهار ماشین سنکرون، به منظور افزایش پایداری مود نوسانی بین ناحیه‌ای در دو شرایط کاری مختلف سیستم از نظر مقدار استرس اجرا شده است. به منظور تعیین کارآمدی روش ارائه شده، مقایسه‌ای بین نتایج بدست آمده از این روش و روشهای متداول مبتنی بر تحلیل خطی به عمل آمده است. این مقایسه، کارایی بهتر روش ارائه شده را در بهبود عملکرد پایدارساز سیستم قدرت در جهت افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت تحت استرس، نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, پایدارساز سیستم قدرت (PSS), روش سری‌های مودال, سیستم قدرت تحت استرس, عامل مشارکت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012863,
author = {قره باقی, مجید and قاضی, رضا},
title = {جایابی PSS در سیستمهای قدرت تحت استرس با استفاده از شاخصهای غیرخطی مبتنی بر روش سری‌های مودال},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پایدارساز سیستم قدرت (PSS)، روش سری‌های مودال، سیستم قدرت تحت استرس، عامل مشارکت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایابی PSS در سیستمهای قدرت تحت استرس با استفاده از شاخصهای غیرخطی مبتنی بر روش سری‌های مودال
%A قره باقی, مجید
%A قاضی, رضا
%J بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2009

[Download]