سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( بررسی فازهای میانی و محصولات نهایی تجزیه حرارتی آمونیوم پاراتنگستات دراتمسفر هوا (APT) )

نویسندگان: احسان بهرامی مطلق , احسان محمدپور , وحید باقری , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به (NH4)10[H2W12O42]·4H2O با ترکیب شیمیایی (APT) در این تحقیق تجزیه حرارتی آمونیوم پاراتنگستات و آنالیز DSC و TG در اتمسفر هوا در شرایط غیر ایزوترم توسط آنالیزهای حرارتی (WO اکسید سه تایی تنگستن ( 3 APT آمورف و کریستالین از WO مورد بررسی قرار گرفت. شرایط و مکانیزم تشکیل 3 XRD پراش اشعه ایکس در دمای 300 درجه سانتیگراد منجر به تشکیل تری اکسید تنگستن آمورف شده APT خالص تعیین شد. تجزیه حرارتی در حالیکه افزایش دمای تجزیه تا 450 درجه سانتیگراد باعث تشکیل فاز کریستالین اکسیدی گردید. بر اساس نتایج 600 درجه سانتیگراد، سه مرحله - در محدوده دمایی 25 APT آزمایشات انجام شده، در فرآیند تجزیه غیر ایزوترم و محاسبات انجام شده، سه XRD و DSC ، TG گرماگیر و یک مرحله گرمازا مشاهده شد. با توجه به نتایج آزمایشات آمورف به WO مرحله گرماگیر اولیه مربوط به تبخیر آب و آمونیاک ساختاری و مرحله گرماگیر مربوط به استحاله 3 اکسید تنگستن کریستالین می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، با کنترل شرایط تجزیه می توان نوع اکسید تنگستن حاصل را کنترل نمود.

کلمات کلیدی

, آمونیوم پاراتنگستات, تجزیه حرارتی , اکسید سه تایی تنگستن , آنالیز پراش اشعه ایکس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012864,
author = {بهرامی مطلق, احسان and محمدپور, احسان and وحید باقری and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {بررسی فازهای میانی و محصولات نهایی تجزیه حرارتی آمونیوم پاراتنگستات دراتمسفر هوا (APT)},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {آمونیوم پاراتنگستات، تجزیه حرارتی ، اکسید سه تایی تنگستن ، آنالیز پراش اشعه ایکس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فازهای میانی و محصولات نهایی تجزیه حرارتی آمونیوم پاراتنگستات دراتمسفر هوا (APT)
%A بهرامی مطلق, احسان
%A محمدپور, احسان
%A وحید باقری
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]