سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( تشکیل فاز آمورف بوسیله آسیاکاری پر انرژی سیستم Al-20%Fe-20%Cu )

نویسندگان: سیدایمان وهاب زاده , جلیل وحدتی خاکی , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مورد بررسی قرار گرفت . برای Al با زمینه Cu و Fe ،Al در این مقاله شکل گیری فاز آمورف در سیستمی با عناصر رسیدن به فاز آمورف، از دستگاه آسیای پر انرژی ماهواره ای استفاده شد که به همراه کاهش اندازه دانه، میزان آمورف تحت شرایط ویژه نسبت گلوله به پودر و سرعت Al-Fe-Cu شدن را 110 ساعت آسیاکاری برای سیستم چرخش،ارائه نمود. پس از گذشت این زمان، ادامه روند آسیاکاری منجر به افزایش دوباره فاز کریستالین شد که به نیز صورت گرفت. DSC روش استریکلر-اهلبرگ نشان داده شد. تعیین پایداری حرارتی در اثر افزایش دما به روش

کلمات کلیدی

, آمورف شدن, فلزات آمورف, آسیاکاری, اندازه دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012868,
author = {وهاب زاده, سیدایمان and وحدتی خاکی, جلیل and حدادسبزوار, محسن},
title = {تشکیل فاز آمورف بوسیله آسیاکاری پر انرژی سیستم Al-20%Fe-20%Cu},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان-دانشگاه شهید باهنر کرمان, ايران},
keywords = {آمورف شدن، فلزات آمورف، آسیاکاری، اندازه دانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشکیل فاز آمورف بوسیله آسیاکاری پر انرژی سیستم Al-20%Fe-20%Cu
%A وهاب زاده, سیدایمان
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حدادسبزوار, محسن
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]