بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , 2009-11-16

عنوان : ( رتبه بندی پیشامدها در محیط تجدید ساختار یافته براساس شاخصهای اقتصادی مبتنی بر سطح رقابت - مطالعه موردی: شبکه 132 کیلوولت مشهد )

نویسندگان: محسن قاینی , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جهت ارزیابی شدت پیشامدها در جهت تعیین پیشامدهای مهم در محیط تجدید ساختار یافته شاخصهای جدید اقتصادی پیشنهاد می شود. این شاخصهای اقتصادی معیارهایی جهت اندازه گیری سطح رقابت در بازار برق هستند که در پیشنهاد ما هر پیشامدی که بروز آن موجب کاهش بیشتر سطح رقابت در بازار باشد پیشامد مهم تر تلقی شده و لذا از درجه اهمیت بالاتری در بازار برق برخوردار خواهد بود. مقایسه نتایج با رتبه بندی حاصل از شاخصهای متداول نشان می دهد که شاخصهای اقتصادی اطلاعات مفیدی از امنیت شبکه را بهمراه دارند و می تواند موجب افزایش شناخت بهره بردار سیستم از آثار اقتصادی پیشامدها گردد. همچنین نتایج رتبه بندی می تواند سیگنالهای مناسبی جهت برنامه ریزی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و همچنین توسعه ی شبکه ی انتقال فراهم آورد. برای انجام مطالعات از شبکه 132 کیلوولت مشهد استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, رتبه بندی پیشامدها, امنیت شبکه, قیمت حاشیه ای محلی , شاخص اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012869,
author = {قاینی, محسن and قاضی, رضا},
title = {رتبه بندی پیشامدها در محیط تجدید ساختار یافته براساس شاخصهای اقتصادی مبتنی بر سطح رقابت - مطالعه موردی: شبکه 132 کیلوولت مشهد},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رتبه بندی پیشامدها- امنیت شبکه- قیمت حاشیه ای محلی - شاخص اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رتبه بندی پیشامدها در محیط تجدید ساختار یافته براساس شاخصهای اقتصادی مبتنی بر سطح رقابت - مطالعه موردی: شبکه 132 کیلوولت مشهد
%A قاینی, محسن
%A قاضی, رضا
%J بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2009

[Download]