پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند , 2003-10-07

عنوان : ( کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی در هنگام زلزله )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی نیکدل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله کمینه کردن پاسخ سازه در برابر نوسان زمین با بهره گیری از ساختار کنترل حلقه باز می باشد. در این گونه کنترل فقط یک شبکه عصبی پیش بین استفاده شده و تنها اندازه گیری میزان ارتعاشات زمین مورد نیاز است. شبکه عصبی بر اساس چند شتاب نگاشت ثبت شده آموزش می بیند و توانایی دارد که شتاب را در یک گام جلوتر پیش بینی کند. در پایان، کنترل یک سازه سه درجه آزادی با استفاده از شبکه عصبی پیش بین فوق بر روی شتاب نگاشت جدیدی آزمایش می شود. سپس نتایج آن با روش کنترل LQR مقایسه خواهد شد. مقایسه نتایج نشانگر بهتر بودن کنترل سازه با استفاده از شبکه عصبی پیش بین می باشد.

کلمات کلیدی

, کنترل سازه, شبکه عصبی, پیش بین, زلزله, حلقه باز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012874,
author = {رضائی پژند, محمد and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and نیکدل, علی},
title = {کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی در هنگام زلزله},
booktitle = {پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند},
year = {2003},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنترل سازه، شبکه عصبی، پیش بین، زلزله، حلقه باز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی در هنگام زلزله
%A رضائی پژند, محمد
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A نیکدل, علی
%J پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
%D 2003

[Download]