علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (58-67)

عنوان : ( تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP )

نویسندگان: پریسا قربانی فعال , محمد فارسی , حمید رضا پوریانفر , محسن محمود نیا , جعفر ذوالعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل سهولت تکثیر رویشی نژاد های اصلاحی قارچ های خوراکی، حفاظت از نژادهای اصلاح شده امری جدی و ضروری است . نشانگرهای به دلیل سرعت، دقت، پوشش بالای ژنوم و نیز ارائه نتایج قابل اعتماد و تکرارپذیری بالا , قابلیت زیادی در انگش ت نگاری ژنت یکی AFLP مولکولی برش داده Tru9I و EcoRI توسط دو آنزیم ,Agaricus bisporus ی ژنومی 12 نژاد تجاری قارچ خوراکی دکمه ای DNA دارند. در این پژوهش 01 باند قابل امتیاز دهی ،(EcoRI/Tru9I) شده و پس از اتصال رابط ها و تکثیر پیش انتخابی و انتخابی با استفاده از هشت ترکیب جفت آغازگری (EcoRI-CT/ Tru9I- 10 %) از آنها چند شکل بودند. بیشترین تعداد باند چند شکل ( 12 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری / ایجاد شد که 54 عدد ( 8حاصل شد. شباهت ژنتیکی نمونه ها بین (EcoRI-CAC/ Tru9I-AG) و کمترین تعداد باند چندشکل ( 2 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری TC) سه گروه اصلی را بین 12 نژاد مشخص کرد . با ،Ntsys در نرم افزار UPGMA 0 متغیر بود و دندروگرام ترسیم شده با استفاده از روش / 0/14 تا 95توجه به الگوی انحصاری باندهای حاصل از هشت جفت آغازگر در هر نژاد، تمایز بین آنها میسر بود.

کلمات کلیدی

, شناسنامه مولکولی , AFLP , واژه های کلیدی: قارچ دکمه ای, نژادهای اصلاحی, ترکیب آغازگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012878,
author = {قربانی فعال, پریسا and فارسی, محمد and حمید رضا پوریانفر and محسن محمود نیا and جعفر ذوالعلی},
title = {تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {23},
number = {1},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {58--67},
numpages = {9},
keywords = {شناسنامه مولکولی ، AFLP ، واژه های کلیدی: قارچ دکمه ای، نژادهای اصلاحی، ترکیب آغازگری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP
%A قربانی فعال, پریسا
%A فارسی, محمد
%A حمید رضا پوریانفر
%A محسن محمود نیا
%A جعفر ذوالعلی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]