علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-6) , صفحات (279-290)

عنوان : ( شناسایی گونه Meloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان )

نویسندگان: هما عسکریان , بهرام شریف نبی , مجید اولیا , عصمت مهدی خانی مقدم , علیرضا اخوان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی سریع گونه Meloidogyne javanica با استفاده از آغازگرهای اختصاصی گونه.DNA ستخراج شده با کمک جفت آغاز گرهای اختصاصی گونه Mjavf/Mjavr/OpAFjav/OPARjav تکثیر شد . درجمعیت های گونه Meloidogyne javanica یک قطعه 670 جفت بازی توسط جفت آغازگرOpAFjav/OPARjav و یک قطعه 1600 جفت بازی توسط جفت آغازگرMjavf/Mjavrتکثیر شد. این قطعات در گونه M. incognitaو M. arenaria و آب که به عنوان کنترل منفی در آزمایش گنجانده شده بودندتکثیر نشد. لذا به نظر میرسد کاربرد این جفت آغازگر در قیاس با خصوصیات ریخت شناسی به تشخیص سریع تر گونهMeloidogyne javanicaمنجر شود.

کلمات کلیدی

, نماتد مولد غده ریشه , آغازگرهای اختصاصی گونه , ریخت شناسی , ریخت سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012885,
author = {هما عسکریان and بهرام شریف نبی and مجید اولیا and مهدی خانی مقدم, عصمت and علیرضا اخوان},
title = {شناسایی گونه Meloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2009},
volume = {13},
number = {47},
month = {June},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {279--290},
numpages = {11},
keywords = {نماتد مولد غده ریشه ، آغازگرهای اختصاصی گونه ، ریخت شناسی ، ریخت سنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی گونه Meloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان
%A هما عسکریان
%A بهرام شریف نبی
%A مجید اولیا
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A علیرضا اخوان
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2009

[Download]