فنی مهندسی مدرس, شماره (35), سال (2009-6) , صفحات (17-28)

عنوان : ( حل معادله های غیر خطی اجزای محدود با کمینه سازی عامل های نامیزان )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , محمد تاتار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نخست فرآیند روشهای نموی- تکراری برای حل معادله های غیرخطی اجزای محدود با نقطه های حدی، از دیدگاهی نوین مطالعه می شود. بر این اساس، تعدادی عامل های نموی و نامیزان معرفی می شوند و سپس با استفاده از این عامل های نامیزان فن های تصحیح کننده ای برای بخش تکراری فرآیند پیشنهاد خواهد شد. آشکار می شود که شیوه های تصحیح کننده کمینه سازی عامل های نامیزان همراه با عامل های نموی طول و تغییر مکان، بهترین راهکارها را در اختیار قرار می دهند. سرانجام نمونه هایی عددی برای ارزیابی توانایی فن های پیشنهادی به نظر خوانندگان می رسد.

کلمات کلیدی

, معادله های غیرخطی, اجزای محدود, روشهای نموی-تکراری, فن های تصحیح کننده, کمینه سازی, عامل های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012905,
author = {رضائی پژند, محمد and تاتار, محمد},
title = {حل معادله های غیر خطی اجزای محدود با کمینه سازی عامل های نامیزان},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2009},
number = {35},
month = {June},
issn = {****-0011},
pages = {17--28},
numpages = {11},
keywords = {معادله های غیرخطی، اجزای محدود، روشهای نموی-تکراری، فن های تصحیح کننده، کمینه سازی، عامل های نامیزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل معادله های غیر خطی اجزای محدود با کمینه سازی عامل های نامیزان
%A رضائی پژند, محمد
%A تاتار, محمد
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2009

[Download]