ششمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز , 2009-11-17

عنوان : ( مدلسازی خطی و غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با استفاده از سیمولینک )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , محمدصادق غلامی , پوریا نعیمی امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی و مدلسازی دو نوع از دسته موتورهای هیدرولیکی سعی بر شناسایی و بررسی عملکرد آن ها در خودرو و همچنین استخراج پارامتر های دینامیکی وارائه مدلی اصلاحی و بهینه سازی آن ها پرداخته است. میزان نقش هر پارامتر در پاسخ فرکانسی سیستم مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به بیان معادلات حاکمه بر سیستم و بررسی رفتار سیستم در فرکانس های پایین و بالا پرداخته شده است و همچنین رفتار دسته موتور با صفحه اضافی تنها در شرایط تحریک با فرکانس زیاد و دامنه نوسانی کم در نرم افزار محاسباتی MATLAB و ماژول دینامیکی آن Simulink پرداخته شده است. مدلسازی مکانیزم سوئیچ و جریان نشتی بصورت کوپله با دیگر معادلات، انطباق خوبی بین مدل ارائه شده و نمونه های آزمایشگاهی ایجاد نموده است.

کلمات کلیدی

, دسته موتور هیدرولیکی, مدل خطی, مدل غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012928,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and غلامی, محمدصادق and نعیمی امینی, پوریا},
title = {مدلسازی خطی و غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با استفاده از سیمولینک},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دسته موتور هیدرولیکی، مدل خطی، مدل غیر خطی،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی خطی و غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با استفاده از سیمولینک
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A غلامی, محمدصادق
%A نعیمی امینی, پوریا
%J ششمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز
%D 2009

[Download]