مطالعات زمین شناسی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حمیدرضا رستمی بارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت کاشمر در بخش شمال شرقی حوضه آبریز کویر مرکزی ایران واقع شده و یکی از دشت های مهم و حاصلخیز استان ‏خراسان رضوی است. از نظر اقلیمی این دشت دارای اقلیم نیمه‎ ‎خشک تا خشک می باشد. در دهه های اخیر توسعه سریع ‏کشاورزی همراه با رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز آبی باعث استحصال بی رویه و افت سطح آب زیرزمینی در این دشت شده ‏است. برداشت از سفره های آب زیرزمینی این دشت سبب افت سالیانه حدود 8/0 متر سطح آبهای زیرزمینی همراه با کسری ‏مخزن به میزان 4/121 میلیون مترمکعب گردیده است. افت ممتد سطح آب زیرزمینی موجب شده تا این دشت در زمره دشت ‏های بحرانی استان قرار گیرد. در این راستا پدیده فرونشست سطح زمین ناشی از افت سطح آبهای زیرزمینی در بخش های ‏غربی دشت به طور محسوس مشاهده می گردد. افت شدید سطح آب زیرزمینی و وجود خاک های ریزدانه در روستاهای عظیم ‏آباد، ظاهرآباد، ظفررود، فیروزآباد، کلاته شادی و کندر سبب ایجاد پدیده فرونشست زمین و ایجاد شکاف و ترک‎ ‎های طولی در ‏سطح زمین گردیده است. در این مقاله ارتباط افت سطح آب زیرزمینی و وقوع پدیده فرونشست منطقه ای سطح زمین به همراه ‏علل و مکانیزم تشکیل شکاف ها در غرب دشت کاشمر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.‏

کلمات کلیدی

, شکاف های زمین, فرونشست سطح زمین, افت سطح آب زیرزمینی, دشت کاشمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012939,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and رستمی بارانی, حمیدرضا},
title = {بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر},
journal = {مطالعات زمین شناسی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-2924},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {شکاف های زمین، فرونشست سطح زمین، افت سطح آب زیرزمینی، دشت کاشمر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A رستمی بارانی, حمیدرضا
%J مطالعات زمین شناسی
%@ 2008-2924
%D 2008

[Download]