دانش و توسعه, دوره (16), شماره (27), سال (2009-9) , صفحات (23-50)

عنوان : ( ‎قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت گاز خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزی )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , قاسم غمخوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهمترین مباحث اقتصادی است چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالا‌ها و خدمات را متأثر می‌سازد. این مقاله درصدد محاسبه قیمت‌های بهینه گاز طبیعی برای بخش‌های مختلف اقتصاد شامل بخش‌های خانگی، تجاری - عمومی و بخش صنعتی از طریق روش قیمت‌گذاری رمزی می‌باشد. بدین منظور ابتدا تقاضای بازار برآورد شده وسپس کشش‌های قیمتی تقاضا برای بخش‌های مختلف اقتصادی محاسبه شده است. با توجه به این که قیمت‌گذاری رمزی بر اساس شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس می‌باشد، و یکی از فرض‌های آن انحصار طبیعی است، پس از برآورد تابع تولید گاز طبیعی، مسئله وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس در این صنعت بررسی شده است. پس از تعیین تابع تولید، هزینه نهایی صنعت بدست آمده و در نهایت با حل دستگاه معادلات رمزی از طریق بسته نرم‌افزاری Matlab قیمت‌های بهینه برای هر بخش در سال 1384 محاسبه و با قیمت‌های جاری مقایسه گردیده است. این قیمت‌ها براساس کشش‌های تقاضای بخش‌ها و در نظر گرفتن عدم زیان شرکت ملی گاز استان خراسان استخراج گردیده‌اند.

کلمات کلیدی

, قیمت‎گذاری, انحصار طبیعی, کارائی پارتو, کشش قیمتی تقاضا, صرفه‌های ناشی از مقیاس, شرکت ملی گاز استان خراسان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012996,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and غمخوار, قاسم},
title = {‎قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت گاز خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزی},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {27},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {23--50},
numpages = {27},
keywords = {قیمت‎گذاری، انحصار طبیعی، کارائی پارتو، کشش قیمتی تقاضا، صرفه‌های ناشی از مقیاس، شرکت ملی گاز استان خراسان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ‎قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت گاز خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A غمخوار, قاسم
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]