دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (21), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (89-108)

عنوان : ( حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی )

نویسندگان: مسعود طهانی , سیدمهدی میرزابابائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، یک حل تحلیلی برای بررسی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنشهای بین لایه‌ای در لبه آزاد ورق چند لایه پیزوالکتریک زاویه دار ارائه گردیده است. به همین منظور با استفاده از یک روش تغییراتی به تحقیق در مورد اثر لبه آزاد در یک ورق چند لایه پیزوالکتریک با طول نامحدود و تحت کرنش طولی یکنواخت پرداخته شده است. با به کارگیری تئوری تغییر شکل برشی مرتبه دوم، مقایسه‌ای بین تحلیل چند لایه پیزوالکتریک در دو حالت کوپل و غیر کوپل انجام شده است. همچنین حل‌های تحلیلی بدست آمده با نتایج عددی موجود مورد مقایسه و بحث قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تأثیر کوپلینگ الکترومکانیکی بر تنش‌‌های بین لایه ای در لبه آزاد چند لایه متعامد خیلی بیشتر از چند لایه زاویه‌دار است.

کلمات کلیدی

, اثر لبه آزاد, مواد پیزوالکتریک, تنش‌های بین لایه ای, حل تحلیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013003,
author = {طهانی, مسعود and میرزابابائی, سیدمهدی},
title = {حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2010},
volume = {21},
number = {2},
month = {December},
issn = {1028-3080},
pages = {89--108},
numpages = {19},
keywords = {اثر لبه آزاد، مواد پیزوالکتریک، تنش‌های بین لایه ای، حل تحلیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی
%A طهانی, مسعود
%A میرزابابائی, سیدمهدی
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2010

[Download]