علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (22), شماره (2), سال (2011-12) , صفحات (117-136)

عنوان : ( حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد با لایه های پیزوالکتریک )

نویسندگان: علی محمد ناصریان نیک , مسعود طهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر رفتار استاتیکی ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد که تمام یا بخشی از لایه های آن دارای خاصیت پیزوالکتریسیته است، با استفاده از گسترش روش لوی برای این دسته از سازه ها، بررسی می شود. به کمک روش ارایه شده می توان تغییر شکل چندلایه های ترکیبی متعامد مستطیلی شکل را که دو لبه موازی آنها مقید به تکیه گاه ساده و دو لبه دیگر آنها دارای شرایط مرزی دلخواه است، به صورت تحلیلی، مطالعه نمود. معادلات حاکم بر تعادل در قالب تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول ورق ها استخراج و بر حسب نوع کلاس کریستالوگرافی لایه های پیزوالکتریک دسته بندی می شوند. در نهایت، معادلات حاکم بر تعادل با بکارگیری رهیافت دقیق فضای حالت حل می شوند. نتایج عددی برای چند مسأله مختلف با بارگذاری های الکترومکانیکی ارایه و در صورت امکان با نتایج حاصل از روش ناویر و نیز نتایج ثبت شده در سایر مقالات مقایسه می شود. علاوه بر این, توانایی روش لوی در تحلیل استاتیکی چندلایه های کامپوزیتی متعامد با لایه های پیزوالکتریک مورد بحث قرار گرفته است. مشاهده می شود که در روش حل لوی امکان منظور کردن همزمان همه نیروها و ممان های پیزوالکتریک میسر نیست. همچنین صحه گذاری نتایج نشان از دقت عالی نتایج عددی دارد.

کلمات کلیدی

, ورق های چندلایه متعامد, پیزوالکتریک, حل لوی, تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013004,
author = {ناصریان نیک, علی محمد and طهانی, مسعود},
title = {حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد با لایه های پیزوالکتریک},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2011},
volume = {22},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-918x},
pages = {117--136},
numpages = {19},
keywords = {ورق های چندلایه متعامد، پیزوالکتریک، حل لوی، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد با لایه های پیزوالکتریک
%A ناصریان نیک, علی محمد
%A طهانی, مسعود
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2011

[Download]