تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (163), شماره (4), سال (2009-1) , صفحات (20-45)

عنوان : ( سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن سینا )

نویسندگان: زهرا اختیاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عشق در آثار ابن سینا (370 – 427ه) از یک سو تحت تاثیر آراء افلاطون (347– 427 ق.م.) است و از سوی دیگر با دقّتنظرهای وی کارکردهای معنایی و مفهومی جدیدی یافته است. ابن سینا در به کمال رساندن نظریۀ عشق نقش داشته است و آراء وی در باب عشق عرفانی در عارفان ادوار بعد، تأثیر بسیار گذاشته است. مشهورترین آثار وی در این موضوع رساله فی ماهیة العشق و قسمتی از نمط هشتم کتاب الاشارات و التّنبیهات است. در این مقاله با بررسی مفهوم و کارکرد عشق در آثار ابن سینا و تأثیر پذیری وی از افلاطون، همچنین استقلال رأی ابنسینا ؛ شباهتها و تفاوتهای کاربردهای عشق در آثار این دو بیان گردیده است. و نیز مفهوم و کارکرد عشق در آثار متصوّفة قبل از شیخ الرّئیس و همعصرانش و عرفا و متصوّفة پس از وی به اجمال بررسی شده و به این نتیجه میرسد که قبل از وی متصوّفه و عرفا از پرداختن به بحث عشق عرفانی پرهیز داشتند، در حالی که شیخ الرّئیس با شجاعت و جسارت تمام به بیان عشق عرفانی پرداخته است.

کلمات کلیدی

, .کلیدواژهها: عشق, ابنسینا, نوآوری, افلاطون, سیران عشق, تأثیر و تأثّر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013011,
author = {اختیاری, زهرا},
title = {سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن سینا},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2009},
volume = {163},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-1596},
pages = {20--45},
numpages = {25},
keywords = {.کلیدواژهها: عشق، ابنسینا، نوآوری، افلاطون، سیران عشق، تأثیر و تأثّر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن سینا
%A اختیاری, زهرا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2009

[Download]