هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST )

نویسندگان: علی خالقی , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش , مهتاب منصورساعتلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی جریان متلاطم شتاب دار داخل لوله پرداخته شده است. با توجه به پیچیدگی های خاص موجود در چنین جریانهای می توان پیش-بینی نمود که رفتار این جریان بایستی تفاوتهایی با جریان متلاطم پایا داشته باشد. در این تحقیق برای بررسی مشخصه های سیال تحت شرایط شتاب دهی غیر پریودیک متلاطم به استفاده از سیال عامل آب در لوله ای شیشه ای به شعاع 25.4 میلیمتر از مدل تلاطمی SST در هر سه حالت 1D، 2D و 3D بهره گرفته شده است و برای راستی آزمائی نتایج، از نتایج آزمایشگاهی گزارش شده اخیر استفاده شده است. رینولدز ورودی 7000 است که طی 5 ثانیه به 45200 می رسد. این تحقیق نشان می دهد که هرسه حالت رَوند کلی را به خوبی داده های آزمایشگاهی پیش بینی می کنند. نتایج در بُعد زمانی و بُعد مکانی قابل تحلیل هستند. مشخصه های خاص جریان متلاطم مانند نوسانات سرعت محوری و انرژی جنبشی تلاطمی در حالت یک بعدی نتایج منطبق تری بر مقادیر تجربی نشان می دهند. همچنین نتایج دو و سه بعدی نیز بهم بسیار نزدیک تر هستند. در مجموع با توجه به پیچیدگی های حل سه، دو و یک بعدی و میزان انطباق نتایج استفاده از مدل یک بعدی توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, جریان شتاب دار, مدل SST, جریان غیر پریودیک, جریان درون لوله, توربولنس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013014,
author = {خالقی, علی and پسندیده فرد, محمود and تیمورتاش, علیرضا and منصورساعتلو, مهتاب},
title = {بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جریان شتاب دار، مدل SST، جریان غیر پریودیک، جریان درون لوله، توربولنس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST
%A خالقی, علی
%A پسندیده فرد, محمود
%A تیمورتاش, علیرضا
%A منصورساعتلو, مهتاب
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]