پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (1), شماره (1), سال (2009-5) , صفحات (31-46)

عنوان : ( رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان , مجید سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

- زمان بندی پروژه با منابع محدود یک مسأله NP است. یکی از رویکردهای ابتکاری حل این مسأله استفاده از قواعد اولویت‌بندی در برنامه‌ریزی فعالیتهاست. در این مقاله یازده قاعده اولویت‌بندی را به دو شیوه سری و موازی به صورت ایستا پیاده‌سازی کرده‌ و این شیوه‌ها را با معیار تکمیل پروژه در زمان کوتاهتر، به وسیله یکصد و بیست مسأله آزمون استاندارد حاوی 30 تا 120 فعالیت، با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که اولا رویکرد موازی در به کارگیری قواعد اولویت‌بندی از رویکرد سری کارآمدتر است. ثانیا به منظور بهره جستن از کارایی بیشتر رویکرد موازی, تنها کافیست حداکثر سه قاعده اولویت‌بندی دلخواه به صورت موازی به کار گرفته شوند.

کلمات کلیدی

, زمان بندی پروژه با منابع محدود, رویکردهای ابتکاری حل مساله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013018,
author = {طارقیان, حامدرضا and سالاری, مجید},
title = {رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-4064},
pages = {31--46},
numpages = {15},
keywords = {زمان بندی پروژه با منابع محدود; رویکردهای ابتکاری حل مساله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود
%A طارقیان, حامدرضا
%A سالاری, مجید
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2009

[Download]