بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2009-11-16

عنوان : ( بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک )

نویسندگان: اسماعیل نیازی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک

کلمات کلیدی

بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013022,
author = {نیازی, اسماعیل and ساده, جواد},
title = {بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک
%A نیازی, اسماعیل
%A ساده, جواد
%J بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2009

[Download]