اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2008-11-12

عنوان : ( تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم تحت تنش سوری )

نویسندگان: معصومه صالحی , محمد خواجه حسینی صالح اباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم با سه اندازه بذر در شرایط شوری مورد بررسی قرار گرفت

کلمات کلیدی

گندم گیاهچه شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013057,
author = {صالحی, معصومه and خواجه حسینی صالح اباد, محمد},
title = {تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم تحت تنش سوری},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران},
year = {2008},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {گندم گیاهچه شوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم تحت تنش سوری
%A صالحی, معصومه
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%J اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
%D 2008

[Download]