علوم - شهید چمران اهواز, دوره (3), شماره (20), سال (2009-4) , صفحات (24-35)

عنوان : ( تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان , محمدهادی فراهی , طاهره مدرسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله روش حلی برای تعیین تعداد بهینه -کان‌بان‌- برای آن دسته از خطوط تولیدی که بر مبنای شیوه کششی تنظیم یافته و در پرتو فلسفه -تولید ناب- اداره می شوند, ارائه می کنیم. این تعـداد به گونه ای به دست می آیند که بتوانند میانگین زمان توقف سفارشها در خط و همچنین میزان موجودی نیمه‌ساخته در طول خط را کمینه کنند. روش حل که با رویکرد شبیه سازی بهینه سازی طراحی شده از الگوریتم ابتکاری جستجوی پراکنده بهره می برد. یک مساله نمونه با روش حل پیشنهادی بررسی می شود تا نشان داده شود که به‌کارگیری الگوریتم جستجوی پراکنده در حل آن نسبت به الگوریتمهای تابو و ژنتیک از کارایی بالاتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, فلسفه تولید ناب‌, کان‌بان‌, جستجوی پراکنده‌, شبیه‌سازی کامپیوتری‌, شبیه‌سازی بهینه‌سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013067,
author = {طارقیان, حامدرضا and فراهی, محمدهادی and مدرسی, طاهره},
title = {تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده},
journal = {علوم - شهید چمران اهواز},
year = {2009},
volume = {3},
number = {20},
month = {April},
issn = {1735-6938},
pages = {24--35},
numpages = {11},
keywords = {فلسفه تولید ناب‌، کان‌بان‌، جستجوی پراکنده‌، شبیه‌سازی کامپیوتری‌; شبیه‌سازی بهینه‌سازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده
%A طارقیان, حامدرضا
%A فراهی, محمدهادی
%A مدرسی, طاهره
%J علوم - شهید چمران اهواز
%@ 1735-6938
%D 2009

[Download]