تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-2) , صفحات (69-77)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای )

نویسندگان: احمد نظامی , جعفر نباتی , محمد کافی , محبوبه محسنی باب عبدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری یکی از پارامتر‌های محیطی است که تاثیر حیاتی بر جوانه‌زنی، استقرار و رشد گیاهان دارد. تعیین آستانه تحمل گیاه در شرایط تنش شوری جهت سبز شدن و استقرار گیاهچه کمک زیادی به انتخاب خاک و آب آبیاری در کشت گیاهان هالوفیت می ‌کند. به همین منظور جهت ارزیابی واکنش گیاه کوشیا به تنش شوری و همچنین تعیین آستانه زنده ماندن این گیاه در شرایط تنش شوری، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار در دو مرحله در شرایط گلخانه اجرا شد. در مرحله اول سطوح شوری صفر، 10، 20، 30 و 40 دسی‌زیمنس بر متر مورد مطالعه قرار گرفت. در این مرحله بذور تنها تا هدایت الکتریکی 20 دسی‌زیمنس بر متر قادر به سبز شدن بودند و درصد سبز بذور کوشیا در سطوح شوری صفر، 10 و 20 دسی‌زیمنس به ترتیب 85، 55 و 28 درصد بود. در مرحله دوم جهت تعیین دقیق آستانه تحمل به شوری در این گیاه، حد فاصل دو سطح شوری 20 و 30 دسی‌زیمنس بر متر (20، 22، 24، 26 و 28 دسی‌زیمنس بر متر) مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله تا غلظت 26 دسی‌زیمنس بر متر کلرید سدیم، بذور قادر به سبز شدن بودند و با افزایش غلظت نمک به بیش از این حد، سبز شدن گیاهچه‌ها متوقف شد. بطور کلی با افزایش شوری درصد سبز، طول گیاهچه، وزن تر و خشک اندام هوایی و درصد ماده خشک کاهش یافت. بر اساس نتایج حاصله، آستانه سبز شدن گیاه کوشیا در شرایط تنش شوری غلظت 26 دسی‌زیمنس بر متر کلرید سدیم تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, آستانه تحمل, درصد سبز, هالوفیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013071,
author = {نظامی, احمد and نباتی, جعفر and کافی, محمد and محسنی باب عبدانی, محبوبه},
title = {ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {February},
issn = {2228-7604},
pages = {69--77},
numpages = {8},
keywords = {آستانه تحمل، درصد سبز، هالوفیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای
%A نظامی, احمد
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%A محسنی باب عبدانی, محبوبه
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2009

[Download]