اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12

عنوان : ( بررسی وضعیت پارامترهای فلورسانس کلروفیل و بقای ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر دماهای پایین با استفاده از پارامترهای )

نویسندگان: احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی , شهرام ریاحی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه فلورسانس کلروفیل در عدس

کلمات کلیدی

یخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013075,
author = {نظامی, احمد and عشقی زاده سامانی, حمیدرضا and ریاحی نیا, شهرام},
title = {بررسی وضعیت پارامترهای فلورسانس کلروفیل و بقای ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر دماهای پایین با استفاده از پارامترهای},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {یخ زدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت پارامترهای فلورسانس کلروفیل و بقای ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر دماهای پایین با استفاده از پارامترهای
%A نظامی, احمد
%A عشقی زاده سامانی, حمیدرضا
%A ریاحی نیا, شهرام
%J اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2009

[Download]