علوم و صنایع کشاورزی, دوره (9), شماره (2), سال (1996-2) , صفحات (22-40)

عنوان : ( بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در منطقه مشهد )

نویسندگان: احمد نظامی , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش تاخیر در کاشت در عملکرد سویا

کلمات کلیدی

, غلاف, شاخه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013093,
author = {نظامی, احمد and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در منطقه مشهد},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1996},
volume = {9},
number = {2},
month = {February},
issn = {1029-4791},
pages = {22--40},
numpages = {18},
keywords = {غلاف، شاخه های فرعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در منطقه مشهد
%A نظامی, احمد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1996

[Download]