علوم و صنایع کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (1996-7) , صفحات (19-33)

عنوان : ( بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و نمو شاخه های جانبی رقم ویلیامز سویا )

نویسندگان: احمد نظامی , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش تاریخ کاشت در تولید انشعابات جانبی سویا

کلمات کلیدی

, رشد زایشی, انشعابات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013094,
author = {نظامی, احمد and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و نمو شاخه های جانبی رقم ویلیامز سویا},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1996},
volume = {10},
number = {1},
month = {July},
issn = {1029-4791},
pages = {19--33},
numpages = {14},
keywords = {رشد زایشی، انشعابات جانبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و نمو شاخه های جانبی رقم ویلیامز سویا
%A نظامی, احمد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1996

[Download]