علوم و صنایع کشاورزی, دوره (12), شماره (1), سال (1998-9) , صفحات (39-44)

عنوان : ( عکس العمل ژنوتیپهای عدس به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 طی مرحله جوانه زنی )

نویسندگان: , عبدالرضا باقری , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر خشکی بر جوانه زنی عدس

کلمات کلیدی

, عدس, ریشه چه, ساقا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013096,
author = { and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد},
title = {عکس العمل ژنوتیپهای عدس به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 طی مرحله جوانه زنی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1998},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {39--44},
numpages = {5},
keywords = {عدس، ریشه چه، ساقا چه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عکس العمل ژنوتیپهای عدس به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 طی مرحله جوانه زنی
%A
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1998

[Download]