پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (99-107)

عنوان : ( بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , علیرضا هروی موسوی , محمدهادی سخاوتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه گاوهای شیری هلشتاین ایران بود . بدین منظور 6 راس گاو شیرده هلشتاین در طول مدت 5 تا 56 روز پس از زایش انتخاب شدند . جیره های مورد استفاده محتوی کنجاله سویا (تعد ا: 3 رأس) و کنجاله کلز ا (تعدا: 3 رأس ) بودند. گاو ها در جایگاه های بسته در طول مدت اعمال جیره نگهداری و خوراک به صورت کاملا مخلوط روزی 2 بار رقابتی استفاده گردید . قطعه استاندارد در PCR به آنها داده شد . به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی تحت تیمارهای تغذیه ای از روش انجام و PCR رقابتی از ژنوم فاژ لامبدا سنتز گردید و تکثیر همزمان با راندمان یکسان این قطعه با قطعه کنترل استاندارد در یک واکنش PCR واکنش مورد ارزیابی قرار گرفت . از شدت نسبی باندهای قطعه الگو و کنترل استاندارد به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ ه ای بی هوازی شکمبه تحت در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت ند. نتایج این GLM با روش SAS جیره های مختلف استفاده گردید . داده های حاصل با نرم افزار ±1/ مطالعه نشان داد جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه احتمالا تغییرات معنی داری را در اثر جایگزینی کنجاله کلز ا با کنجاله سویا (به ترتیب 87 34 ، واحد اختیاری ) نشان ندادند.

کلمات کلیدی

, کنجاله کلزا, کنجاله سویا, قارچ های بی هوازی شکمبه, PCR رقابتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013130,
author = {نصیری, محمدرضا and ولی زاده, رضا and دانش مسگران, محسن and هروی موسوی, علیرضا and سخاوتی, محمدهادی},
title = {بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {99--107},
numpages = {8},
keywords = {کنجاله کلزا، کنجاله سویا، قارچ های بی هوازی شکمبه، PCR رقابتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی
%A نصیری, محمدرضا
%A ولی زاده, رضا
%A دانش مسگران, محسن
%A هروی موسوی, علیرضا
%A سخاوتی, محمدهادی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2009

[Download]