دانش و توسعه, دوره (15), شماره (28), سال (2009-10) , صفحات (127-147)

عنوان : ( تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی) )

نویسندگان: سیدعلی اکبر رزمی , سید محمدجواد رزمی , سارا شهرکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال داراییهایی که از راههای قانونی بدست آورده اند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت میگردد، دارند، اثر میگذارد. این تحقیق به دنبال بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی را با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، در این تحقیق به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق ترکیبی از مدل پویای وینهلد (1993) و مدل کارلسون و لاندستروم (2001) که برای یک نمونه 57 کشوری طی دوره 2000-2006 تخمین زده شده است. به منظور مطالعه بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص \\\\\\\\\\\\\\\"امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی\\\\\\\\\\\\\\\" و \\\\\\\\\\\\\\\" قانون کار و تجارت و بازار اعتبار\\\\\\\\\\\\\\\" از زیر شاخصهای شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی دارد.

کلمات کلیدی

, آزادی اقتصادی, رشد اقتصادی, حقوق مالکیت, محیط نهادی, هزینه مبادله, اندازه دولت, پول سالم, ساختار قانونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013135,
author = {رزمی, سیدعلی اکبر and رزمی, سید محمدجواد and شهرکی, سارا},
title = {تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {15},
number = {28},
month = {October},
issn = {2008-1456},
pages = {127--147},
numpages = {20},
keywords = {آزادی اقتصادی، رشد اقتصادی، حقوق مالکیت، محیط نهادی، هزینه مبادله، اندازه دولت، پول سالم، ساختار قانونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی)
%A رزمی, سیدعلی اکبر
%A رزمی, سید محمدجواد
%A شهرکی, سارا
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]