هفتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2009-08-13

عنوان : ( نرخ های قوی در قانون لگاریتمی و قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت )

نویسندگان: بهاره قنبری طرقبه , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرض کنید دنباله ای متناهی از متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت با میانگین صفر و واریانس متناهی داشته باشیم. تحت شرایط معینی، قضیه حدمرکزی تقریباً حتمی را برای این متغیرهای تصادفی اثبات می کنیم. همچنین نرخ های همگرایی دقیق برای برخی از سری های وزنی این متغیرهای تصادفی ارائه می گردد.

کلمات کلیدی

, وازه های کلیدی: پیوندی مثبت, قانون لگاریتمی, همگرایی در 2^L, گرایش قریب به یقینو قضیه حد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013136,
author = {قنبری طرقبه, بهاره and جباری نوقابی, هادی},
title = {نرخ های قوی در قانون لگاریتمی و قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت},
booktitle = {هفتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {وازه های کلیدی: پیوندی مثبت، قانون لگاریتمی، همگرایی در 2^L، گرایش قریب به یقینو قضیه حد مرکزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نرخ های قوی در قانون لگاریتمی و قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت
%A قنبری طرقبه, بهاره
%A جباری نوقابی, هادی
%J هفتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
%D 2009

[Download]