اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (17), شماره (66), سال (2009-9) , صفحات (43-63)

عنوان : ( برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری )

نویسندگان: محمد قربانی , علی دریجانی , علیرضا کوچکی , مرضیه مطلبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013137,
author = {قربانی, محمد and علی دریجانی and کوچکی, علیرضا and مطلبی, مرضیه},
title = {برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2009},
volume = {17},
number = {66},
month = {September},
issn = {1022-4211},
pages = {43--63},
numpages = {20},
keywords = {انتشار گازهای گلخانه ای از منابع مختلف و بویژه بخش کشاورزی یکی از عوامل اصلی آلودگی های زیست محیطی و منبع تغییرات عمده در آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می شود. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به 85 گاوداری شیری در سال 85 که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، تلاش شده است تا هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با این واحدها در شهرستان مشهد با استفاده از الگوی مرزی تصادفی فاصله ستانده برآورد شود. نتایج نشان داد که سهم گاوداری های شیری مشهد و کشور در ایجاد هزینه های زیست محیطی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای به ترتیب 68/10 و ، 3/67910 میلیارد ریال است. یافته های این مطالعه می تواند زمینه ای برای سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی ایجاد نماید تا با شناخت صحیح تری از هزینه های زیست محیطی تحمیل شده، سیاستگزاری و برنامه ریزی نمایند که یکی از مهم ترین آنها، مالیات زیست محیطی بر واحدهای آلاینده و ایجاد سازوکارهای مناسب برای کاهش انتشار آن به جو از طریق مدیریت مشارکتی و ترسیب کربن می باشد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری
%A قربانی, محمد
%A علی دریجانی
%A کوچکی, علیرضا
%A مطلبی, مرضیه
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2009

[Download]