علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (2), سال (2008-9) , صفحات (89-106)

عنوان : ( معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی حوزه آبخیز تیرگان (استان خراسان) )

نویسندگان: محمدصادق امیری , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , ولی اله مظفریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وسعت حوزه آب خیز تیرگان حدود 3571 هکتار بخشی از منطقه هزارمسجد واقع در شمال غرب شهرستان کلات است. میانگین حداکثر دما 20.8 درجه سانتی گراد در مرداد و میانگین حداقل دما 9 - درجه سانتی گراد در دی است. پوشش گیاهی این منطقه به روش فلورستیک بررسی شد و سپس شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی آن ها تعیین شد. به طور کلی در منطقه 65 تیره 282 جنس و 404 گونه وجود دارد. بزرگ ترین تیره، کاسنی با 52 جنس و 82 گونه و بزرگ ترین جنس، گون از تیره پروانه آساها با 19 گونه است. شکل های زیستی عمده منطقه به صورت همی کریپتوفیت، تروفیت و کریپتوفیت هستند. بیش ترین پراکنش جغرافیایی گیاهان با %54.45 مربوط به منطقه ایران ـ تورانی است.

کلمات کلیدی

, فلور, شکل زیستی, پراکنش جغرافیایی, خراسان, تیرگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013143,
author = {امیری, محمدصادق and ذکائی, محمود and اجتهادی, حمید and ولی اله مظفریان},
title = {معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی حوزه آبخیز تیرگان (استان خراسان)},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2008},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {1686-8222},
pages = {89--106},
numpages = {17},
keywords = {فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، خراسان، تیرگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی حوزه آبخیز تیرگان (استان خراسان)
%A امیری, محمدصادق
%A ذکائی, محمود
%A اجتهادی, حمید
%A ولی اله مظفریان
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2008

[Download]