سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق , 2005-05-10

Title : ( A Modified Genetic Algorithm Comparable to Quantum GA )

Authors: Tahereh Kahookar Toosi , Habib Rajabi Mashhadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

A Modified Genetic Algorithm Comparable to Quantum GA

Keywords

, Quantum Genetic Algorithm, A Hybrid GA, Knapsack
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013169,
author = {Kahookar Toosi, Tahereh and Rajabi Mashhadi, Habib},
title = {A Modified Genetic Algorithm Comparable to Quantum GA},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق},
year = {2005},
location = {IRAN},
keywords = {Quantum Genetic Algorithm; A Hybrid GA; Knapsack Problem},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A Modified Genetic Algorithm Comparable to Quantum GA
%A Kahookar Toosi, Tahereh
%A Rajabi Mashhadi, Habib
%J سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق
%D 2005

[Download]