سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2005-05-10

عنوان : ( ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی بر ای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته )

نویسندگان: مسعود اصغری قراخیلی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی بر ای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته

کلمات کلیدی

, ترانزیت توان, برنامه ریزی خطوط انتقال , تجدید ساختار, شبیه سازی مونت کارلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013171,
author = {اصغری قراخیلی, مسعود and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی بر ای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {ترانزیت توان، برنامه ریزی خطوط انتقال ، تجدید ساختار، شبیه سازی مونت کارلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی بر ای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته
%A اصغری قراخیلی, مسعود
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2005

[Download]