چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2006-05-10

Title : ( Incentives and Disincentives in Maintenance Scheduling of Generating Units in Power Market )

Authors: roozbeh eshraghnia , Mohammad Hassan Modir Shanehchi , Habib Rajabi Mashhadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Incentives and Disincentives in Maintenance Scheduling of Generating Units in Power Market

Keywords

, maintenance scheduling, market clearing price, genetic algorithm, energy purchase cost
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013176,
author = {Eshraghnia, Roozbeh and Modir Shanehchi, Mohammad Hassan and Rajabi Mashhadi, Habib},
title = {Incentives and Disincentives in Maintenance Scheduling of Generating Units in Power Market},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2006},
location = {IRAN},
keywords = {maintenance scheduling; market clearing price; genetic algorithm; energy purchase cost},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Incentives and Disincentives in Maintenance Scheduling of Generating Units in Power Market
%A Eshraghnia, Roozbeh
%A Modir Shanehchi, Mohammad Hassan
%A Rajabi Mashhadi, Habib
%J چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2006

[Download]