دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2004-05-11

Title : ( Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurement using Hybrid Genetic Algorithm )

Authors: hossein rezaee , Habib Rajabi Mashhadi , Seyed Alireza Seyedin ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurement using Hybrid Genetic Algorithm

Keywords

, Machine Vision, 2D Measurement
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013199,
author = {Rezaee, Hossein and Rajabi Mashhadi, Habib and Seyedin, Seyed Alireza},
title = {Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurement using Hybrid Genetic Algorithm},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2004},
location = {IRAN},
keywords = {Machine Vision; 2D Measurement},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurement using Hybrid Genetic Algorithm
%A Rezaee, Hossein
%A Rajabi Mashhadi, Habib
%A Seyedin, Seyed Alireza
%J دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2004

[Download]