بیستمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-11-13

Title : ( Promoting the optimal Maintenance Schedule of Generation Units in a Competitive Environment Based on Genetic Algorithm )

Authors: roozbeh eshraghnia , Mohammad Hassan Modir Shanehchi , Habib Rajabi Mashhadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Promoting the optimal Maintenance Schedule of Generation Units in a Competitive Environment Based on Genetic Algorithm

Keywords

, Genetic Algorithm, Maintenance Schedule
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013200,
author = {Eshraghnia, Roozbeh and Modir Shanehchi, Mohammad Hassan and Rajabi Mashhadi, Habib},
title = {Promoting the optimal Maintenance Schedule of Generation Units in a Competitive Environment Based on Genetic Algorithm},
booktitle = {بیستمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2006},
location = {IRAN},
keywords = {Genetic Algorithm; Maintenance Schedule},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Promoting the optimal Maintenance Schedule of Generation Units in a Competitive Environment Based on Genetic Algorithm
%A Eshraghnia, Roozbeh
%A Modir Shanehchi, Mohammad Hassan
%A Rajabi Mashhadi, Habib
%J بیستمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2006

[Download]