بیستمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-11-13

Title : ( Computing and Analysis of Transfer Capability in Different Scenarios for Khorasan Transmission Network Using Genetic Algorithm )

Authors: Mohammad Amin Latifi , Habib Rajabi Mashhadi , - - ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Computing and Analysis of Transfer Capability in Different Scenarios for Khorasan Transmission Network Using Genetic Algorithm

Keywords

, ATC, Contingency, GA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013202,
author = {Latifi, Mohammad Amin and Rajabi Mashhadi, Habib and -, -},
title = {Computing and Analysis of Transfer Capability in Different Scenarios for Khorasan Transmission Network Using Genetic Algorithm},
booktitle = {بیستمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2006},
location = {IRAN},
keywords = {ATC; Contingency; GA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Computing and Analysis of Transfer Capability in Different Scenarios for Khorasan Transmission Network Using Genetic Algorithm
%A Latifi, Mohammad Amin
%A Rajabi Mashhadi, Habib
%A -, -
%J بیستمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2006

[Download]