علوم و صنایع کشاورزی, دوره (15), شماره (2), سال (2001-2) , صفحات (155-162)

عنوان : ( ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی 530 ژنوتیپ نخود برای تحمل به سرما

کلمات کلیدی

, ژرم پلاسم, سرما,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013224,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا},
title = {ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2001},
volume = {15},
number = {2},
month = {February},
issn = {1029-4791},
pages = {155--162},
numpages = {7},
keywords = {ژرم پلاسم، سرما، زمستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2001

[Download]