نامه فرهنگستان علوم, سال (2006-5) , صفحات (125-142)

عنوان : ( نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشور )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی وضعیت تحقیقات حبوبات در سایر کشورها

کلمات کلیدی

, حبوبات, توسعه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013231,
author = {باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد},
title = {نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشور},
journal = {نامه فرهنگستان علوم},
year = {2006},
month = {May},
issn = {****-0067},
pages = {125--142},
numpages = {17},
keywords = {حبوبات، توسعه، پژوهش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشور
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%J نامه فرهنگستان علوم
%@ ****-0067
%D 2006

[Download]