تولید گیاهان زراعی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (25-42)

عنوان : ( تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی )

نویسندگان: حمید حاتمی , امیر آینه بند , مهدی عزیزی , علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر عملکرد و رشد ارقام سویا آزمایشی در دو محیط به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد.

کلمات کلیدی

, سویا, کود نیتروژن, عملکرد دانه, شاخص های رشد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013243,
author = {حمید حاتمی and امیر آینه بند and مهدی عزیزی and دادخواه, علیرضا},
title = {تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-739X},
pages = {25--42},
numpages = {17},
keywords = {سویا، کود نیتروژن، عملکرد دانه، شاخص های رشد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی
%A حمید حاتمی
%A امیر آینه بند
%A مهدی عزیزی
%A دادخواه, علیرضا
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2009

[Download]