دانش نوین کشاورزی, دوره (5), شماره (15), سال (2009-9) , صفحات (13-23)

عنوان : ( پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی )

نویسندگان: حمید حاتمی , امیر آینه بند , مهدی عزیزی , افشین سلطانی , علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور اثرات کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتور های آزمایش شامل رقم در سه سطح (هابیت، سپیده و ویلیامز از گروه رسیدگی 3)، کود نیتروژن در چهار سطح (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن درهکتار از منبع اوره) و کود پتاسیم در سه سطح (0، 80و 160 کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم) بود نتایج نشان داد که عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر رقم، کود نیتروژن و کود پتاسیم قرار گرفت.بطوری که رقم ویلیامز بیشترین عملکرد را نسبت به دو رقم دیگر نشان داد.

کلمات کلیدی

, رقم, کود نیتروژن, کود پتاسیم, عملکرد دانه, سویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013248,
author = {حمید حاتمی and امیر آینه بند and مهدی عزیزی and افشین سلطانی and دادخواه, علیرضا},
title = {پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی},
journal = {دانش نوین کشاورزی},
year = {2009},
volume = {5},
number = {15},
month = {September},
issn = {1735-5230},
pages = {13--23},
numpages = {10},
keywords = {رقم، کود نیتروژن، کود پتاسیم، عملکرد دانه، سویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی
%A حمید حاتمی
%A امیر آینه بند
%A مهدی عزیزی
%A افشین سلطانی
%A دادخواه, علیرضا
%J دانش نوین کشاورزی
%@ 1735-5230
%D 2009

[Download]