پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (1), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (124-141)

عنوان : ( امکان سنجی وبرسی موانع موجود در پیاده سازی فر آیند ارزیابی متوازن در واحدهای تولیدی خودرو و قطعات خودرو خراسان )

نویسندگان: محمدحسین ودیعی نوقابی , نجمه جمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به امکان سنجی وبرسی موانع موجود در پیاده سازی فر آیند ارزیابی متوازن در واحدهای تولیدی خودرو وقطعات خودرو خراسان می پر دازد وپس از آزمن فرضیات به این نتیه می رسیم که بجز از منظر آموزش ورشد از سایر مناظر امکان ارزیابی در جامعه مورد مطالعه وجودد ارد

کلمات کلیدی

, ارزیابی متوازن , خودرو سازی , منظر مالی , منظر مشتری , فرآیند داخلی , رشد ویاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013249,
author = {ودیعی نوقابی, محمدحسین and نجمه جمالی},
title = {امکان سنجی وبرسی موانع موجود در پیاده سازی فر آیند ارزیابی متوازن در واحدهای تولیدی خودرو و قطعات خودرو خراسان},
journal = {پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2252-0570},
pages = {124--141},
numpages = {17},
keywords = {ارزیابی متوازن - خودرو سازی - منظر مالی - منظر مشتری -فرآیند داخلی - رشد ویاد گیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی وبرسی موانع موجود در پیاده سازی فر آیند ارزیابی متوازن در واحدهای تولیدی خودرو و قطعات خودرو خراسان
%A ودیعی نوقابی, محمدحسین
%A نجمه جمالی
%J پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری
%@ 2252-0570
%D 2009

[Download]