اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر , 2009-05-06

عنوان : ( توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزش )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیتهای حرکتی و ورزش بود. بهمین منظور تعداد 1049 نفر مرد و زن مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که 32% افراد در فعالیتهای بدنی مشارکت نداشتند.

کلمات کلیدی

, نگرش , گرایش و فعالیتهای حرکتی و ورزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013251,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and سهرابی, مهدی},
title = {توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزش},
booktitle = {اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نگرش ، گرایش و فعالیتهای حرکتی و ورزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزش
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A سهرابی, مهدی
%J اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر
%D 2009

[Download]