سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند , 2009-07-15

عنوان : ( جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با بکارگیری الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: حبیب رجبی مشهدی , رحمن دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه توزیع در میان 4 بخش تولید، انتقال، فوق توزیع و توزیع دارای بالاترین سهم تلفاتی است. یکی از راهکارهای موثر کاهش تلفات نصب صحیح خازن در شبکه توزیع است که سبب کاهش تلفات انرژی و توان، افزایش ظرفیت خطوط، و بهبود پروفیل ولتاژ می شود. در این مقاله با الهام از الگوریتم ژنتیک و ارائه روشی ابتکاری در کد بندی، به انجام جستجوی مکانات مختلف با ظرفیتهای مختلف نصب خازن می پردازد تا صرفه جویی مالی بیشینه حاصل شود.. حسن روش پیشنهادی استفاده از مقادیر استاندارد خازن با لحاظ قیمتهای واقعی است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, جایابی خازن, تلفات, شبکه توزیع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013261,
author = {رجبی مشهدی, حبیب and دشتی, رحمن},
title = {جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با بکارگیری الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، جایابی خازن، تلفات، شبکه توزیع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با بکارگیری الگوریتم ژنتیک
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A دشتی, رحمن
%J سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند
%D 2009

[Download]