دانش و توسعه, دوره (16), شماره (27), سال (2009-7) , صفحات (161-181)

عنوان : ( نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , روح ا له نوروزی , محب الله مطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این بررسی، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 84- 1342 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت و کوتاه مدت تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز واقعی و کاهش شاخص جذب داخلی منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای توضیحی و صادرات غیرنفتی را تایید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک بهانه به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل نظیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمتر از 3 سال طول می کشد تا صادرات غیرنفتی، به سطح تعادلی خویش باز گردد.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری مستقیم خارجی, صادرات غیر نفتی , الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL), اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013264,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and نوروزی, روح ا له and مطهری, محب الله},
title = {نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {27},
month = {July},
issn = {2008-1456},
pages = {161--181},
numpages = {20},
keywords = {سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صادرات غیر نفتی ، الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A نوروزی, روح ا له
%A مطهری, محب الله
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]