دانش و توسعه, دوره (15), شماره (24), سال (2008-10) , صفحات (85-102)

عنوان : ( تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , افسانه جوادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های ترکیبی (پانل)، شاخص های توسعه یافته جدیدی را به کار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای نمونه ای 34 کشوری از کشورهای با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2004 برآورد کنیم. نتایج تخمین ها نشان می دهد که حکمرانی خوب از عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط است.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری مستقیم خارجی , حکمرانی خوب , داده های ترکیبی ( پانل )
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013266,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and حسین زاده بحرینی, محمدحسین and جوادی, افسانه},
title = {تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
volume = {15},
number = {24},
month = {October},
issn = {2008-1456},
pages = {85--102},
numpages = {17},
keywords = {سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، حکمرانی خوب ، داده های ترکیبی ( پانل )},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A حسین زاده بحرینی, محمدحسین
%A جوادی, افسانه
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]