پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, دوره (4), شماره (1), سال (2007-9) , صفحات (29-46)

عنوان : ( ساختار ماتریس باتاچاریا درخانواده ی توزیع های نمایی طبیعی و نقش آن در تقریب واریانس یک آماره )

نویسندگان: محمّد خراشادی زاده , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مواقع، بهترین براوردگر تابعی از پارامتر مجهول وجود دارد ولی بدلیل پیچیدگی آن نمی توان واریانس آن را در قالب یک رابطه ی صریح بیان کرد. در این تحقیق با معرفی کران پایین باتاچاریا که مرتبط با ماتریس باتاچاریا است، تقریبی از واریانس آن براوردگر را بیان می کنیم که با افزایش مرتبه ی ماتریس باتاچاریا این تقریب، دقیق تر خواهد بود. برای خانواده توزیع های نمایی طبیعی با واریانس درجه 2 ازθ و همچنین برخی از توزیع های خانواده نمایی طبیعی با واریانس درجه 3 ازθ با تکیه بر توزیع های گوسی وارون، آبل و تاکاس با شبیه سازی و محاسبات عددی نشان داده شده است که کران باتاچاریا به عنوان تقریب واریانس آماره،بهتر از کران پایین کرامر-رائو می باشد.

کلمات کلیدی

, خانواده ی توزیع های طبیعی؛ ماتریس باتاچاریا؛کران پایین باتاچاریا؛ کران پایین کرامر, رائو؛ اطلاع فیشر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013293,
author = {خراشادی زاده, محمّد and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {ساختار ماتریس باتاچاریا درخانواده ی توزیع های نمایی طبیعی و نقش آن در تقریب واریانس یک آماره},
journal = {پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran},
year = {2007},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-1294},
pages = {29--46},
numpages = {17},
keywords = {خانواده ی توزیع های طبیعی؛ ماتریس باتاچاریا؛کران پایین باتاچاریا؛ کران پایین کرامر-رائو؛ اطلاع فیشر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار ماتریس باتاچاریا درخانواده ی توزیع های نمایی طبیعی و نقش آن در تقریب واریانس یک آماره
%A خراشادی زاده, محمّد
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran
%@ 1735-1294
%D 2007

[Download]