علوم آب و خاک, دوره (47), شماره (2), سال (2009-6) , صفحات (645-652)

عنوان : ( اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور )

نویسندگان: سیدمسعود ضیائی , محمد کافی , جواد شباهنگ , حمیدرضا خزاعی , محمدرضا سلیمانی اینانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقات شوری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در بهار سال 1386به اجرا درآمد. در کرت‌های اصلی تراکم بوته در چهار سطح (10، 20، 30 و 40 بوته در متر‌مربع) و در کرت فرعی برداشت در دو مرحله (رسیدگی کامل و 50 درصد گل‌دهی) قرار گرفتند. اثر تراکم بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درصد و عملکرد روغن و عملکرد پروتئین در مرحله رسیدگی معنی‌دار (05/0≥ P) گردید. در مرحله گل‌دهی نیز اثر تراکم بر عملکرد علوفه و عملکرد پروتئین معنی‌دار شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین عملکرد ماده خشک، درصد و عملکرد پروتئین بین مرحله رسیدگی کامل و گل‌دهی وجود داشت. بیشترین عملکرد دانه (2590 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن کوشیا (7/357 کیلوگرم در هکتار) مربوط به تراکم 20 بوته و کمترین آن مربوط به تراکم 10 بوته در متر‌مربع بود. بیشترین عملکرد پروتئین (3390 کیلوگرم در هکتار) نیز مربوط به تراکم 30 بوته در متر‌مربع با برداشت در زمان 50 درصد گل‌دهی بود. با توجه به نتایج به‌دست آمده جهت حصول حداکثر عملکرد کیفی بهتر است تراکم 30 بوته در متر‌مربع اعمال شود و علوفه کوشیا در زمان 50 درصد گل‌دهی برداشت شود. جهت تولید دانه و روغن در شرایط آب و هوایی مشهد بهترین تراکم 20 بوته در متر‌مربع بود.

کلمات کلیدی

, کوشیا, تراکم بوته, عملکرد پروتئین, گلدهی, رسیدگی کامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013298,
author = {ضیائی, سیدمسعود and کافی, محمد and شباهنگ, جواد and خزاعی, حمیدرضا and سلیمانی اینانلو, محمدرضا},
title = {اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2009},
volume = {47},
number = {2},
month = {June},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {645--652},
numpages = {7},
keywords = {کوشیا، تراکم بوته، عملکرد پروتئین، گلدهی، رسیدگی کامل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور
%A ضیائی, سیدمسعود
%A کافی, محمد
%A شباهنگ, جواد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A سلیمانی اینانلو, محمدرضا
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2009

[Download]