پژوهش های علوم دامی, دوره (1), شماره (19), سال (2009-11) , صفحات (19-29)

عنوان : ( بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه غنی شده با لیزین و فروس سولفات بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: مهدی فرشی , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه همراه با فروس سولفات و افزایش سطح اسید آمینه لیزین جیره برای بهبود کیفیت کنجاله پنبه دانه و امکان استفاده از آن در مقادیر بیشتر در جیره غذائی جوجه های گوشتی 500 قطعه نیمچه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در 5 تیمار ودر قالب طرح کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفت.جوجه‌ها تا پایان هفتة سوم در شرایط یکسان پرورش داده شدند و از آغاز هفتة چهارم تا پایان هفتة ششم تحت تأثیر تیمارهای مختلف قرار گرفتند. برای اجرای آزمایش 500 قطعه نیمچة گوشتی از نژاد راس در 5 تیمار (هر تیمار در 4 تکرار و هر تکرار شامل 25 قطعه نیمچه) و در قالب طرح کاملاً تصادفی مـورد بـررسی قـرار گرفـت. تـیمارهای مورد آزمایش شـامل شاهد، کنجالة پنبه دانه، کنجالة پنبه دانه بعلاوة 2% لایزین بیش از حد توصیه شده توسط NRC، کنجالة پنبه دانه بعلاوة 05/0% فروس سولفات و کنجالة پنبه دانه بعلاوة 2% لایزین بیش از حد توصیه شده توسط NRC و 05/0% فروس سولفات در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از جیرة حاوی کنجالة پنبه دانه بدلیل پایین بودن کیفیت پروتئین و وجود مادة سمی گوسیپول در جیرة نیمچه های گوشتی باعث افت عملکرد می‌گردد. مکمل کردن کنجالة پنبه دانه با فروس سولفات به تنهایی تأثیری در میانگین وزن، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی و میانگین خوراک مصرفی روزانه نداشته است همچنین افزایش سطح لایزین جیره به میزان 2% پروتئین کنجالة پنبه دانه اثری در بهبود میانگین وزن، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در کل دورة آزمایش نداشته است اما باعث شده است که خوراک مصرفی روزانه با تیمار شاهد تفاوت معنی داری نداشته باشد. از طرفی این تیمار باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی شد. استفادة توأم لایزین و فروس سولفات در کنجالة پنبه دانه باعث بهبود میانگین وزن، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی و میانگین خوراک مصرفی روزانه در کل دورة آزمایش گردید.

کلمات کلیدی

جوجه های گوشتی شاخص های لاشه عملکرد فروس سولفات کنجاله پنبه دانه لیزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013305,
author = {مهدی فرشی and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه غنی شده با لیزین و فروس سولفات بر عملکرد جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {19},
month = {November},
issn = {2008-5125},
pages = {19--29},
numpages = {10},
keywords = {جوجه های گوشتی شاخص های لاشه عملکرد فروس سولفات کنجاله پنبه دانه لیزین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه غنی شده با لیزین و فروس سولفات بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A مهدی فرشی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2009

[Download]