اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر , 2009-05-06

عنوان : ( مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پر فشار خونی )

نویسندگان: زیبا رحیمیان مشهد , سیدرضا عطارزاده حسینی , جواد آرین نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تعداد 21 زن دارای اضافه وزن و چاق که مبتلا به فشارخون بیش از 90/140 میلی مترجیوه و کمتر از 100/160 میلی مترجیوه با دامنه سنی 49-30 سال و میانگین شاخص تودۀ بدنی 54/33 کیلوگرم بر مترمربع مورد بررسی قرار گرفتند. نخست آزمودنی ها به صورت نمونه گیری انتخابی در دسترس گزینش و به دو گروه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و گروه رژیم غذایی(11 و 10 نفر) تقسیم شدند. سپس افراد فرم های رضایت به همکاری و اطلاعات فردی و ارزشیابی پزشکی را تکمیل نمودند. در ادامه گروه اول همراه با رژیم غذایی کم کالری(1000 تا 1500 کیلوکالری- همۀ گروه های غذایی) به مدت 16 جلسه (سه بار در هفته و هر بار 45 تا50 دقیقه) در برنامۀ تمرین هوازی با شدت متوسط(60-40 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) شرکت کردند و گروه دوم فقط از رژیم غذایی مشابه گروه اول استفاده کردند. داده های مربوط به اندازه های آنتروپومتریک، فاکتورهای خونی، حداکثر اکسیژن مصرفی و فشارخون جلسات اول، هشتم و شانزدهم جمع آوری شد. یافته ها: کاهش معناداری در وزن، شاخص تودة بدن، درصد چربی بدن، میانگین فشارخون سرخرگی و سیستولی در هر دو گروه دیده شد. تغییرات کاهشی اندازۀ محیط کمر، فشار خون دیاستولی و تغییرات افزایشی درکلسترول کل و هورمون رنین فقط در گروه رژیم و تمرین هوازی معنادار بودند. از طرفی تغییرات افزایشی نسبت دور کمر به باسن تنها در گروه رژیم غذایی معنادار بود. حداکثر اکسیژن مصرفی در هر دو گروه افزایش معناداری داشت. بطور کلی تحلیل نتایج نشان داد استفاده از برنامۀ ترکیبی رژیم غذایی و تمرین هوازی تأثیر مطلوبی بر کاهش فشارخون داشته و موجبات بهبود عملکرد قلبی- عروقی زنان دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به پُرفشارخونی مرحلۀ 1 را فراهم می نماید. واژه های کلیدی: رژیم غذایی، تمرین هوازی، زنان، اضافه وزن یا چاق، پر فشار خون مرحله1

کلمات کلیدی

, رژیم غذایی, تمرین هوازی, زنان, اضافه وزن یا چاق, پر فشار خون مرحله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013312,
author = {رحیمیان مشهد, زیبا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and جواد آرین نژاد},
title = {مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پر فشار خونی},
booktitle = {اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رژیم غذایی، تمرین هوازی، زنان، اضافه وزن یا چاق، پر فشار خون مرحله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پر فشار خونی
%A رحیمیان مشهد, زیبا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A جواد آرین نژاد
%J اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر
%D 2009

[Download]