مطالعات روان شناسی تربیتی, دوره (4), شماره (6), سال (2007-9) , صفحات (39-54)

عنوان : ( میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , مریم رحمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیدگاه معلمان اصول انتخاب محتوا و اصل مداومت و اصل توالی در تدوین محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم رعایت شده است ولی مولفه وحدت در سازماندهی کمتر رعایت شده است.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, لنتخاب محتوا, سازماندهی محتوا, تعلیمات اجتماعی , دوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013321,
author = {جعفری ثانی, حسین and مریم رحمتی},
title = {میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی},
journal = {مطالعات روان شناسی تربیتی},
year = {2007},
volume = {4},
number = {6},
month = {September},
issn = {2228-6683},
pages = {39--54},
numpages = {15},
keywords = {برنامه درسی- لنتخاب محتوا- سازماندهی محتوا- تعلیمات اجتماعی - دوره ابتدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی
%A جعفری ثانی, حسین
%A مریم رحمتی
%J مطالعات روان شناسی تربیتی
%@ 2228-6683
%D 2007

[Download]