کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک , 2009-10-28

عنوان : ( بررسی شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی )

نویسندگان: علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین خواص مکانیکی محصولات کشاورزی جهت طراحی تجهیزات صنایع غذایی و مخازن حمل و نقل ضروری است. تحقیق حاضر به منظور تعیین و مقایسه خواص مکانیکی پرتقال رقم سیاورز در بارگذاری شبه استاتیکی صورت گرفته است. بدین منظور از آزمایش فاکتوریل 3×2 (2 جهت بارگذاری × 3 اندازه) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار استفاده گردید. در هر آزمایش متغیرهای نیروی شکست و تغییر شکل شکست انداز ه گیری شدند. نتایج نشان داد که جهت بارگذاری برروی هردو خواصیت مکانیکی مورد بررسی موثر بوده و مقدار نیروی شکست میوه پرتقال در جهت طولی بطور معنی داری بیشتر از مقدار آن در جهت عرضی بود، در حالی که اثر اندازه تنها بر نیروی شکست، در سطح یک درصد معنی دار شد. میانگین نیروی شکست برای این رقم 21.6 نیوتن بدست آمد.

کلمات کلیدی

, پرتقال رقم سیاورز, بارگذاری شبه استاتیکی, نیروی شکست, تغییر شکل شکست, آسیب مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013323,
author = {دادور, علی اکبر and خجسته پور, مهدی},
title = {بررسی شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی},
booktitle = {کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پرتقال رقم سیاورز- بارگذاری شبه استاتیکی- نیروی شکست- تغییر شکل شکست- آسیب مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی
%A دادور, علی اکبر
%A خجسته پور, مهدی
%J کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
%D 2009

[Download]